§1. Navn og hjemsted.
Foreningens navn er ”Foreningen Skødstrup Sogns Forsamlingshus”.
Foreningens hjemsted er Skødstrup, Århus kommune og adressen er formandens.

§2 Formål.
Foreningens formål er at virke for områdets aktiviteter i Skødstrup Kirkesogn af familiær art, samt at søge at fremme kontakten mellem medlemmerne ved foredragsaftener, medlemsmøder, teater, revy, bankospil og lign., samt gennem driften af foreningens forsamlingshus, matr. 5q Skødstrup by og sogn, at virke for ovennævnte aktiviteter, idet forsamlingshuset primært skal stå til rådighed for medlemmernes aktiviteter.

§3 Medlemmers ydelser, udmeldelse m.v.
Alle kan optages som medlem.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Et nyt medlem, der indmelder sig i tiden mellem 1. november og 1. januar, får tildelt medlemskort gældende også for den følgende sæson.
Kontingent betales ved indmeldelsen.
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, senest den 1. december til den følgende 1. januar.
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens forslag.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§4 Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent, der sammen med de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver en over forhandlingerne – af sekretæren – ført protokol.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker gennem annoncering i de lokale aviser efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel, og indeholde dagsorden.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Kontingent
 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
 6. Valg af:
 7. Bestyrelse
 8. Suppleanter
 9. Revisor
 10. Suppleanter
 11. Eventuelt                     

Hvis der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.
Medlemmers forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må i skriftlig affattelse være tilstillet bestyrelsen senest 4 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når 20% af foreningens medlemmer fremsender begæring herom, eller når 50 af foreningens medlemmer fremsender begæring herom.
Generalforsamlingen skal i sådanne tilfælde indkaldes inden 14 dage efter, at forlangendet skriftligt er meddelt bestyrelsen, med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel.
Ethvert medlem har adgang på generalforsamlingen og har ret til at tage ordet på samme.

Ikke-medlemmer kan med bestyrelsens accept deltage i generalforsamlingen og tage ordet på samme, dog har ikke-medlemmer ikke stemmeret.
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personlig tilstedeværelse.
Enhver afgørelse på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kan vedtægtsændringer eller beslutninger om foreningens ophør kun ske med kvalificeret majoritet, jfr §7 og §8.
Afstemning på en generalforsamling sker ved håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 1 af de fremmødte stemmer. Skriftlig afstemning skal dog finde sted ved valg, hvor der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges.
I tilfælde af stemmelighed ved afstemning om et forslag, der ikke vedrører valg af kandidat, bortfalder dette. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning om valg af kandidater, foretages der omvalg vedr. disse kandidater, og efter stemmelighed ved nævnte omvalg foretages lodtrækning.

§5 Bestyrelsen
Til at lede foreningens arbejde, herunder at forestå administrationen af forsamlingshuset, vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af 7 medlemmer for 2 år ad gangen. Der vælges skiftevis 3 eller 4 medlemmer hvert år.
Endvidere vælges 2 suppleanter hver år for en 2-årig periode. Der kan foretages genvalg.
Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer. Disse skal være tilstede eller forud have givet skriftligt tilsagn.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen.
Formand vælges i ulige år, og kasserer vælges i lige år.
Som ansvarlig bevillingshaver overfor myndighederne til lovliggørelse af salg af øl, vin & spiritus i forsamlingshuset er den til enhver tid siddende formand.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Dagsorden skal angives.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 5 eller flere medlemmer inkl. formanden er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – i hans/hendes fravær den fungerende formands – stemme udslagsgivende. Sekretæren indfører mødets beslutninger i en forhandlingsprotokol, der godkendes og underskrives af samtlige fremmødte.

§6 Regnskab og revision.
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Senest den 15. februar skal regnskabet være afsluttet og afleveret til revision.
Til at revidere regnskabet vælges af generalforsamlingen blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen 2 revisorer samt 1 suppleant for et tidsrum af 2 år. Genvalg kan finde sted.
Foreningens regnskaber godkendes endeligt af generalforsamlingen.

§7 Lovændring.
Til ændring af foreningens love samt optagelse af æresmedlemmer kræves mindst 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

§8 Opløsning.
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer på en generalforsamling. Herefter skal der med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen skal vedtages med ¾ majoritet af de afgivne stemmer, og hvor der skal tages stilling til en af bestyrelsen udarbejdet fundats, jfr. senere.
Ophæves foreningen, skal dens midler, efter salg af foreningen tilhørende ejendomme, inventar m.v. indsættes på rentebærende spærret konto i 2 år, og er der ikke i løbet af disse 2 år taget skridt til at lade foreningen genopstå, kan midlerne overføres til andet hus af samme art for borgerne i Skødstrup sogn. Kan midlerne ikke anvendes til dette formål, skal midlerne overføres til en stiftelse, hvis formål er over en 20-årig periode at udlodde midler til unge under uddannelse eller andre værdigt trængende herunder enker og ældre, alle med en nær tilknytning til det gamle Skødstrup sogn.
Det påhviler den sidst valgte bestyrelse at udarbejde stiftelsens fundats, der skal godkendes af den ekstraordinære generalforsamling.
Det på spærret konto værende beløb kan herefter – efter nævnte 2 års frist – hæves af stiftelsens bestyrelse og anvendes i overensstemmelse med den vedtagne fundats.

§9 Tegning og hæftelse.
Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt ved ansættelse af vært for foreningens forsamlingshus kræves dog den samlede bestyrelses underskrift.
Kassereren er bemyndiget til at kvittere for modtagelse af indbetalinger samt til at foretage de nødvendige udbetalinger.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

Skødstrup, den 23. februar 2016

   

Skødstrup Forsamlingshus | Tlf. 29 39 59 19 | Grenåvej 675, 8541 Skødstrup | epost@skødstrup-forsamlingshus.dk